prečo neštudovať, ale učiť sa?

Anglický jazyk rozlišuje vo význame medzi pojmami study a learn, ktoré v preklade znamenajú študovať a učiť sa. Prvý pojem sa používa napríklad v slovnom spojení študovať na test. Druhé sloveso spájame s nadobúdaním nových znalostí a schopností (ktoré dlhodobo vydržia), napríklad s učením sa cudzieho jazyka. Ak pochopíme rozdielu medzi týmito pojmami, dokážeme jasnejšie vidieť, na ktorú činnosť je vhodné sa sústrediť.

Väčšinu času počas školy študujeme. Pretože výstupom našej snahy v škole je známka, preberané učivo študujeme spôsobom, aby sme získali čo najlepšie ohodnotenie z testu alebo úlohy. Memorujeme, pretože učiť sa veci naspamäť je ľahšie ako snažiť sa porozumieť súvislostiam. S týmto sa spája známa otázka: bude toto na teste?

S procesom učenia sa je spojené porozumenie súvislostiam a zvedavosť. Cieľom nie je primárne naplnenie určených kritérií, podľa ktorých sa hodnotia naše znalosti, ako je tomu v prípade školských písomiek. Vhodným spôsobom, ako si overiť efektivitu našich metód učenia sa, je skúška vysvetlením. To znamená, že sa snažíme danú vec vysvetliť niekomu, kto nevie, o čo sa jedná.

Proces študovania nás do istej miery v metódach limituje, pretože hľadáme skratky – tú najrýchlejšiu cestu k cieľu. Na druhej strane, pri učení sa si môžeme dovoliť s našimi metódami experimentovať.